:
Fastigheten Hyresgäster Historia Omgivningar Nöjesguide Bilder Länkar Bibliografi Hem
Fotografi lånat av Fredegårds Fastighetsbyrå AB.

FÖRENINGEN SURBRUNN 14

Bostadsrättsföreningen Surbrunn 14 bildades 1982 av dåvarande hyresgäster.

I fastigheten finns idag 27 lägenheter samt sex affärslokaler som hyrs ut av föreningen.

Föreningens medlemmar ansvarar gemensamt för fastighetens förvaltning och skötsel. Våra intäkter består av medlemmars månadsavgifter samt lokalhyror.

De gemensamma intäkterna används till att täcka räntor, amorteringar och skatt för fastigheten samt kostnader såsom värme, vatten, sophämtning, städning och underhåll av fastigheten.

Syftet med BRF Surbrunn 14 är inte att gå med vinst, utan att tillsammans göra så mycket som möjligt för att hålla månadsavgifterna nere.

Varje vår hålls föreningens årsmöte då föreningens ekonomi samt aktiviteter som genomförts under det gångna verksamhetsåret redovisas. Under mötet diskuteras och planeras även det kommande årets aktiviteter och ekonomi. Årsmötet är ett utmärkt tillfälle att nyttja sin röst för att påverka beslut om det gemensamma boendet. Varje lägenhet representerar en röst, vilket innebär att 27 personer bör vara närvarande vid varje årsmöte. Har man icke möjlighet att närvara är det möjligt att be annan föreningsmedlem rösta via fullmakt.


FÖRENINGENS ÅRSMÖTEN

På årsmötet väljs även föreningens styrelse: ledamöter, suppleanter, revisor samt en revisorssuppleant. Revisorernas uppgift är att granska styrelsens arbete.

Styrelsemedlemmarna väljs för ett år i taget och har det övergripande ansvaret för den löpande verksamheten.


FÖRENINGENS STYRELSE

Bostadsrättsföreningens styrelse sköter all kontakt med till exampel hantverkare och husets kommersiella hyresgäster. Vi organiserar även föreningens årliga vår- och höstgårdsstädningar.

Aktuell styrelse 2018:

Ordförande: Henrik Steepler
Kassör: Svante Bolander
Sekreterare: Nicklas Åhren
Ledamot: Annika van Vollenhoven
Ledamot: Wilhelm Norstedt

Suppleant: Erik Wiiburg
Suppleant: Moses SalciTips: webbcam över korsningen Odengatan - Tulegatan. (The Doors och frisörskolan.)


ipv6 ready